Akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających
działalność gospodarczą, organizowana przez
Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

W ostatnim czasie zostało wprowadzonych wiele przepisów wzmacniających pozycję Doradcy Podatkowego jako zawodu zaufania publicznego, poprzez:

  • zwiększenie ochrony tajemnicy zawodowej (zwolnienie możliwe tylko przez sąd),
  • uprawnienie do uwierzytelniania dokumentów w postępowaniu podatkowym,
  • udzielanie dalszego pełnomocnictwa innemu Doradcy Podatkowemu, radcy prawnemu, adwokatowi.

Czynności doradztwa podatkowego są zarezerwowane dla osób posiadających wpis na listę Doradców Podatkowych , prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Na każdym Doradcy Podatkowym ciąży obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu oraz obowiązek zachowania tajemnicy, co oznacza że musi on postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Obowiązek tajemnicy dotyczy również jego pracowników i innych współpracujących z nim osób.

Doradca Podatkowy, to zawód publicznego zaufania; wymaga on ciągłego podnoszenia kwalifikacji i nieustannego śledzenia przepisów, jak również przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Nie tylko dochodzi on praw swoich klientów, lecz również ma wpływ na proces stosowania prawa, poprzez postępowanie prowadzące do wydania przez organ państwowy wiążącej decyzji o charakterze indywidualnym.

Na koniec można śmiało stwierdzić, iż rola Doradcy Podatkowego jest coraz bardziej doceniana i to nie tylko przez podatników, ale również przez organy skarbowe, a nawet sądy administracyjne. Widoczna jest również współpraca organów podatkowych z Doradcą Podatkowym w czasie czynności sprawdzających, kontrolnych, czy nawet w czasie postępowań podatkowych. Doradca Podatkowy doceniany jest za profesjonalizm i kompleksowość świadczonych usług. Współpraca z nim pozwala często uniknąć sporów z organami podatkowymi, a także dotkliwych skutków finansowych w postaci sankcji za nieprawidłowości w sferze podatków. Zatem z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, iż Doradca Podatkowy potrzebny jest każdemu podatnikowi, gdyż kompleksowo wspomaga go wiedzą i praktyką aby jego działalność gospodarcza przynosiła mu maksymalne zyski przy minimalnych kosztach i ryzyku.

Start Biznes @ Facebook