Odszkodowanie od wypadku przy pracy w Norwegii przysługuje każdemu poszkodowanemu – niezależnie od tego, czy uległ wypadkowi z własnej winy. Przyczyną takich sytuacji często są zaniedbania ze strony pracodawcy, dotyczące np. braku przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zapewniania odpowiedniego przeszkolenia i wyposażenia czy właściwej organizacji czasu pracy. W każdym z tych przypadków pracownik może wnieść roszczenia i uzyskać odszkodowanie z NAV, spełniając wcześniej kilka istotnych warunków.

Odnotowanie i zgłoszenie wypadku w Norwegii

Za wypadek uznawane jest zdarzenie, w którym podczas wykonywania pracy pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu. Do takiej sytuacji musi dojść bezpośrednio w miejscu pracy, bądź też podczas podróży służbowej. Za wypadek przy pracy nie uznaje się natomiast kontuzji, które wynikają z charakteru wykonywanego zawodu. Poszkodowany zawsze powinien zgłosić takie zdarzenie swojemu pracodawcy, ponieważ to na nim spoczywa spoczynek przekazania niezbędnych informacji norweskiej inspekcji pracy (Arbeidstilsynet) oraz norweskiemu urzędowi ubezpieczeń społecznych (NAV). Poszkodowany otrzyma dzięki temu pakiet socjalny. W przypadku braku zgłoszenia wypadku tym instytucjom przez pracodawcę, pracownik może to zrobić we własnym zakresie.

Świadczenia przysługujące osobom poszkodowanym

Osobom poszkodowanym przysługują różne świadczenia z NAV. Poza prawem do bezpłatnej informacji medycznej, dotyczy to przede wszystkim różnych świadczeń socjalnych – zasiłku chorobowego, zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku ułatwiającego powrót do pracy czy renty dla osób niezdolnych do pracy. Pracownik może też otrzymać odszkodowanie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała. Warto pamiętać, że pełne prawo do świadczeń przysługuje nawet osobom nieubezpieczonym. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa wymaga podania danych świadków, którzy będą w stanie potwierdzić fakt wystąpienia wypadku podczas pracy. W każdej sytuacji bardzo duże znaczenie ma dokumentacja medyczna, która stanowi podstawę niezbędną do uzyskania odszkodowania należnego poszkodowanemu pracownikowi.

Niezbędne formalności

W przypadku uznania przez NAV wypadku przy pracy, poszkodowany zyskuje uprawnienie do uniknięcia opłat za leczenie skutków danego zdarzenia z wkładu własnego. Jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu po zakończeniu leczenia będzie wynosił przynajmniej 15 proc., można też uzyskać odszkodowanie z norweskiego NAV. Do wniosku o uznanie wypadku należy dołączyć niezbędne dokumenty. Podstawę stanowi szczegółowy opis wypadku oraz okoliczności, w których doszło do zdarzenia. Niezbędne będzie dostarczenie dokumentacji ze szpitala lub pogotowania, a ewentualnie także raportu pracodawcy. Do przygotowania podania o odszkodowanie należy dołączyć decyzję z NAV o uznaniu wypadku oraz dokumentację medyczną, uzupełnioną o ocenę trwałego uszczerbku na zdrowiu. W Norwegii funkcjonują dwa rodzaje odszkodowań – z NAV oraz od ubezpieczyciela pracodawcy. Pomoc w dostarczeniu dokumentów do norweskiej kancelarii oferuje firma Polish Connection.

Zakończenie postępowania

Pracodawca może zaproponować poszkodowanemu pracownikowi polubowne rozwiązanie sprawy. Z reguły jednorazowa pomoc ma formę pieniężną, a jej przyznanie wymaga podpisania dokumentu o zrzeczeniu się prawa do kolejnych roszczeń. Na etapie pozyskiwania odszkodowania od ubezpieczyciela pracodawcy i świadczeń pieniężnych z NAV, poszkodowany może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Koszty związane z taką obsługą ponosi firma ubezpieczeniowa, w której pracownik występuje o rekompensatę. Wydatki te mogą być również z budżetu państwa.