Wypowiedzenie umowy o pracę to zgodny z Kodeksem pracy sposób zakończenia świadczenia pracy na rzecz konkretnego pracodawcy. Pismo może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca w dowolnym czasie. Jakie zasady obowiązują przy składaniu wypowiedzenia o pracę? Czy można odejść z pracy z dnia na dzień? Dowiedz się więcej na ten temat.

1. Kiedy składa się wypowiedzenie umowy o pracę?

2. Wypowiedzenie a rozwiązanie umowy o pracę

3. Rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę

4. Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

5. Wypowiedzenie a urlop wypoczynkowy

Wypowiedzenie umowy o pracę jest składane przez pracownika lub pracodawcę w zależności od tego, która ze stron umowy chce jej rozwiązania. W obu przypadkach możliwe jest zachowanie okresu wypowiedzenia lub zakończenie umowy bez okresu wypowiedzenia. Sprawdź, jak reguluje kwestię wypowiedzenia Kodeks Pracy.

Kiedy składa się wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę można złożyć w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Pracownik może zdecydować się na taki krok po kilku miesiącach, jak i po wielu latach, w zależności od tego, jakie są jego plany na przyszłość, sytuacja rodzinna itp.

Pracownik ma prawo do złożenia wypowiedzenia, gdy chce zmienić pracę i przejść do innej firmy od razu po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie w takim przypadku zwykle odbywa się na mocy porozumienia stron – pracownik wykonuje obowiązki zawodowe przez cały okres wypowiedzenia. Pracodawca może natomiast wręczyć wypowiedzenie z przyczyn ekonomicznych, dyscyplinarnych, likwidacji danego stanowiska pracy bądź zakazu wykonywania danej pracy, wydanego w orzeczeniu lekarskim specjalisty medycyny pracy.

Wypowiedzenie a rozwiązanie umowy o pracę

Wypowiedzenie to jedynie pierwszy krok do rozwiązania umowy o pracę. Kodeks pracy przewiduje, że w dniu złożenia wypowiedzenia pracownik jedynie informuje pracodawcę o swoim zamiarze zakończenia pracy. Okres wypowiedzenia umowy jest liczony od pierwszej niedzieli po dniu, w którym złożono umowę.

W zależności od długości okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, wypowiedzenie ma różne okresy trwania. Do rozwiązania umowy dochodzi po dwóch tygodniach, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż przez 6 miesięcy. Miesięczne wypowiedzenie obowiązuje pracowników, którzy pracowali przez okres od 6 do 12 miesięcy. 3 miesiące wypowiedzenia są stosowane w stosunku do osób, które pracują w danej firmie przez czas dłuższy niż rok.

Rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest najczęściej stosowaną formą rozwiązania stosunku pracy. Pracownik i pracodawca wspólnie decydują, czy dojdzie do zachowania okresu wypowiedzenia w pełnym zakresie, czy też będzie on skrócony. Pracodawca ma prawo zażądać od pracownika odejścia z zachowaniem okresu wypowiedzenia, nawet gdy pracownik chciałby szybciej zakończyć współpracę. Wypowiedzenie równie dobrze może zakończyć się w terminie wskazanym wspólnie przez obie strony, np. w ostatnim dniu kwartału lub miesiąca, jeśli takie rozwiązanie jest dogodne dla pracodawcy i pracownika.

Wypowiedzenie obowiązku świadczenia pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia ma miejsce zwykle przy rozwiązaniu umowy z przyczyn dyscyplinarnych. Niezależnie od rodzaju umowy i czasu jej trwania zwolnienie dyscyplinarne może mieć miejsce z dnia na dzień. Jeśli pracownik rażąco zaniedbuje swoje obowiązki, stawia się do pracy pod wpływem alkoholu lub w ogóle do niej nie przychodzi, dochodzi do ciężkiego naruszenia umowy. W takim przypadku pracodawca ma prawo zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia bez żadnych konsekwencji dla firmy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Wypowiedzenie na mocy porozumienia stron jest złożone prawidłowo, jeśli znajdują się na nim dane pracodawcy i pracownika oraz podpis pracownika. Pismo powinno wskazywać, że dotyczy umowy o pracę zawartej pomiędzy konkretnymi stronami w danym dniu. Dane pracownika i firmy są niezbędne, by dokument miał odpowiednią moc. Brak ważnych elementów w piśmie sprawia, że wypowiedzenie powinno być złożone ponownie.

Pracownik może odejść z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez przyjęcia przez pracodawcę wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkich naruszeń. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których doszło do narażenia życia i zdrowia pracownika. Takie sytuacje jednocześnie powinny być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy.

Wypowiedzenie a urlop wypoczynkowy

Zwykle pracownicy są zobowiązani przez pracodawców do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w przypadku złożenia wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w dowolnym czasie. Pracownik nie może odmówić wykorzystania zaległych dni wolnych. Taka praktyka jest powszechna, gdyż niewykorzystane dni urlopu w dniu rozwiązania umowy o pracę powodują konieczność wypłaty ekwiwalentu przez pracodawcę. Aby tego uniknąć, pracodawcy wolą wysłać zatrudnioną osobę na kilka dni wolnego.

Materiał przygotowany na podstawie kodeksu pracy oraz informacji ze strony: http://prawo-pracy-wroclaw.pl/