Firm zagrożonych niewypłacalnością jest w Polsce coraz więcej. Ich właściciele mogą ogłosić upadłość i wyprzedać majątek firmy, aby móc zaspokoić roszczenia wierzycieli, albo zdecydować się na rozwiązanie, które nie przekreśla możliwości dalszego prowadzenia biznesu. Rozwiązaniem tym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

  1. Prawo restrukturyzacyjne w Polsce
  2. Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?
  3. Korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne jest przeprowadzane jedynie w przypadku przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólników spółek handlowych i osobowych. Może się ono odbywać w jednym z czterech przewidzianych ustawą trybów.

Prawo restrukturyzacyjne w Polsce

Przepisy, które regulują możliwości, jakie daje restrukturyzacja przedsiębiorstwa, zostały zawarte w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 poz. 978 ze zm.). Zgodnie z jej zapisami, firma podlega restrukturyzacji poprzez:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu, dzięki któremu przedsiębiorstwo może zawrzeć z wierzycielami układ bez konieczności jego zatwierdzenia przez sąd;
  • przyspieszone postępowanie układowe – wiąże się z zawarciem układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, przy czym przyjmuje się je w trybie uproszczonym;
  • postępowanie układowe, przeznaczone dla tych firm, które są już niewypłacalne lub znajdują się na skraju niewypłacalności, przeprowadzane jest z udziałem sądu i wyznaczonych przez sąd nadzorców i zarządców;
  • postępowanie sanacyjne – najbardziej skomplikowane ze wszystkich, częściowo odbiera dłużnikowi prawo do zarządzania przedsiębiorstwem. Przeprowadza się je jedynie w firmach, które są już niewypłacalne, ale rokują jeszcze nadzieję na przyszłość.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego każdorazowo wiąże się z koniecznością sięgnięcia po pomoc rzetelnych i profesjonalnych specjalistów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. Taką pomoc świadczy KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna.

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Kiedy dojdzie do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, przedsiębiorstwo zacznie przechodzić gwałtowne zmiany. Dotyczą one każdego działu, a są wdrażane w celu poprawy sytuacji materialnej firmy, zaspokojenia roszczeń wierzycieli, a ostatecznie wyjścia z kryzysu finansowego. Na czas postępowania restrukturyzacyjnego zwykle zawieszane są postępowania egzekucyjne prowadzone w stosunku do aktywów przedsiębiorstwa, w celu ich odsprzedaży i późniejszej spłaty zobowiązań powstałych przed rozpoczęciem restrukturyzacji. Zmiany wprowadzane w ramach restrukturyzacji dotyczą również sposobu zarządzania firmą, polityki kadrowej, jak i samej struktury firmy.

Korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo zostanie zrestrukturyzowane w ramach przyspieszonego postępowania układowego czy postępowania sanacyjnego, wdrożenie planu restrukturyzacyjnego ma prowadzić do uratowania istnienia firmy, przy jednoczesnej spłacie jej dotychczasowych zobowiązań. Zapobiega też konieczności ogłoszenia upadłości dłużnika, a ta, jak powszechnie wiadomo, oznacza znacznie dalej idące konsekwencje prawne, sięgające m.in. ograniczeń w podejmowaniu zobowiązań finansowych. Poprawnie przeprowadzona restrukturyzacja jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa – podczas tego procesu zobowiązania spółki zostają spłacone, a firma nadal działa i może wznowić swoją pracę w pełnym zakresie.