Aby zwalczyć nierówności ekonomiczne potrzeba jest silnego państwa z zasadami, które będą obowiązywać każdego obywatela. Niestety w dzisiejszym świecie niektóre regulacje są korzystniejsze dla jednych grup, niektóre dla innych. Najczęściej prawo jest podporządkowane interesom najwyższej warstwy społecznej, a nie ludziom z warstw średniej i niższej, którym potrzeba ta pomoc. Zwiększająca się nierówność w społeczeństwie oraz wadliwy system finansowy mogą sprawić, że państwo będzie parodią sprawiedliwości, ponieważ sprawiedliwość szans będzie tylko dla tych, których na to stać.

Programy socjalne

Programy publiczne realizowane przez instytucje państwowe wpływające na niwelowaniu nierówności ekonomicznych i stwarzanie równych szans dla wszystkich obywateli to finansowanie powszechnej edukacji czy dostęp do podstawowych usług publicznych dla wszystkich tj. opieki zdrowotnej oraz społecznej.
Państwo poprzez instrumenty podatkowe także wpływa na nierówności dochodowe. Stosowanie płac minimalnych, ustalanie kwot wolnych od podatku czy różne ulgi podatkowe wpływają na ograniczenia dysproporcji dochodowych. Podatek progresywny, który zależy od wielkości uzyskiwanych dochodów to rozwiązania, które mogą być skuteczne wobec nierówności ekonomicznych. Kolejnymi są podatki katastralne i ziemskie, które obciążają bardziej właścicieli większych nieruchomości czy majątków. Podatek od dziedziczenia, gdzie spadkobierca miliardera dostanie więcej niż dziecko stolarza czy też podatek od operacji finansowych, ponieważ akcjonariuszami zazwyczaj są ludzie bogaci. Działanie państwa, podatki lub regulacje w zależności od dopasowania lokalnego mogą pomóc lub pogorszyć sytuację społeczeństwa. Dlatego koniecznym jest odpowiednie zaprojektowanie
i dopasowanie do bieżących potrzeb, aby ograniczyć do niezbędnego minimum skalę nierówności.

Metody przeciwdziałania nierównościom dochodowym w Polsce

Polityka państwa

Polityka pieniężna i fiskalna jest odpowiedzialna za podtrzymywanie pełnego zatrudnienia. Duże znaczenie w likwidacji nierówności ma władza polityczna. Ekonomiści uważają, że nierówny podział władzy ekonomicznej pociąga za sobą konsekwencje polityczne. Zadaniem państwa prawa jest ochrona słabszych przed silniejszymi, obrona zwykłego, prostego obywatela przed wpływowymi obywatelami. Bogaci wykorzystują swoją władzę polityczną tak, aby mieli lepiej. Przez co będą pogłębiać się nierówności i niesprawiedliwość w gospodarce i społeczeństwie. Jeżeli wybrane grupy kontrolują mechanizm polityczny zawsze będą stosować go, by wyróżniać siebie w różnych dziedzinach.
Istotą państwa jest ochrona słabszych przed silniejszymi i sprawiedliwe traktowanie obywateli. Wyciągają pieniądze od najbiedniejszych, dają je najbogatszym. Problem nierówności pogłębia się w dystrybucji dochodu i majątku. Metodą walki z nierównościami jest sprawiedliwy system podatkowy. Należałoby zlikwidować wszelkie luki występujące w prawie oraz podwyższyć podatki dla najbogatszych, a obniżyć dla najbiedniejszych.